Báo giá dịch vụ SMS Marketing

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Bảng giá

Mức phí gửi tin nhắn trung bình nội mạng khoảng 200 VNĐ / tin nhắn, gửi ngoài mạng khoảng 500 VNĐ / tin nhắn.

  • Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, mức trung bình 1 tin nhắn là 300 VNĐ / tin nhắn.
  • Mỗi tin nhắn tối đa 160 ký tự, bao gồm cả khoảng trắng, xuống hàng...
  • Thời gian gửi tin: Hệ thống thiết lập theo lịch trình của khách hàng.

Ưu điểm hệ thống:

  • Gửi 1 nội dung cho nhiều người sử dụng
  • Quản lý người sử dụng theo danh sách
  • Gửi tin nhắn cho người sử dụng theo lịch trình